Szkoła Podstawowa nr 1 w Pruszczu Gdańskim

 

Samorzad szkolny

Rok szkolny 2018/2019

Samorząd szkolny

Opiekunowie: P. Aleksandra Bonino, P. Lucyna Poniatowska, P. Joanna Auguściak

Skład:

Przewodnicząca: Oliwia Kajrys


Regulamin samorządu

1. Zasady ogólne.
Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Gimnazjum przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Pruszczu Gd.

2. Organami Samorządu Uczniowskiego są:
a. Samorządy klasowe
b. Samorząd szkolny

3. Samorządy klasowe składają się z 3. uczniów (gospodarz, z-ca gospodarza, skarbnik), wybierane są przez uczniów danej klasy we wrześniu każdego roku szkolnego w głosowaniu powszechnym, bezpośrednim i równym.

4. W skład samorządu szkolnego wchodzą:
a. przewodniczący
b. zastępca przewodniczącego
c. skarbnik

5. Samorząd Szkolny może powołać stałe i dorazne komisje do określonych zadań, zwane sekcjami. W skład sekcji zapraszani są przedstawiciele poszczególnych klas, zainteresowani przedmiotem działania tych ciał doradczych samorządu. Pracami sekcji kierują poszczególni członkowie Samorządu Szkolnego.

6. Kadencja Samorządu Szkolnego trwa 1 rok od dnia wyborów.

7. Samorząd Szkolny może zostać rozwiązany:

a. mocą własnej uchwały podjętej większością głosów,
b. decyzją większości samorządów klasowych,
c. decyzją dyrektora szkoły w przypadku braku aktywności lub łamania prawa.

8. W razie rozwiązania Samorządu Szkolnego- dyrektor szkoły zarządza przeprowadzenie nowych wyborów w ciągu miesiąca od zakończenia kadencji rozwiązanego samorządu.

9. Wybory do Samorządu Szkolnego zarządza się nie pózniej niż na miesiąc przed upływem kadencji samorządu.

10. Członkiem Samorządu Szkolnego może być wybrany uczeń Gimnazjum, który wyraził zgodę na kandydowanie.

11. Kandydatów na członków samorządu zgłasza się do Szkolnej Komisji Wyborczej najpózniej w 15 dni przed dniem wyborów. Zgłoszenie kandydatów powinno być podpisane przez samorząd klasy macierzystej ucznia.

12. Szkolną Komisję Wyborczą tworzą gospodarze, zastępcy gospodarzy i skarbnicy.

13. Wybory do Samorządu Szkolnego odbywają się w głosowaniu tajnym.

14. Mandaty członków Samorządu Szkolnego uzyskuje trzech kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów. Jeżeli dwóch kandydatów otrzymało tę samą ilość głosów-o zdobyciu mandatu rozstrzygnie losowanie, przeprowadzone przez przewodniczącego Komisji Wyborczej w obecności członków komisji.

15. Wygaśnięcie mandatu następuje wskutek skreślenia z listy uczniów lub nagany z ostrzeżeniem przed wydaleniem udzielonej przez Radę Pedagogiczną szkoły.

16. Obserwatorem wyborów z ramienia dyrekcji i Rady Pedagogicznej jest opiekun Samorządu Szkolnego.
Kandydat, który uzyskał największą ilość głosów obejmuje funkcję przewodniczącego, zaś pozostali-funkcję zaproponowane przez przewodniczącego.
Ukonstytuowanie się Samorządu Szkolnego odbywa się w obecności opiekuna Samorządu Szkolnego.

17. Wybory mogą być unieważnione przez dyrektora Gimnazjum w wyniku protestów wyborców wniesionych na piśmie w ciągu 3. dni od dnia ogłoszenia wyników wyborów, jeżeli dopuszczono się istotnego naruszenia regulaminu wyborów, które wywarło poważny wpływ na wyniki głosowania lub ich ustalenie. Ponowne wybory przeprowadza się w ciągu 14. dni od daty unieważnienia.